• alles.jpg
 • alux.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • baks.jpg
 • biga.jpg
 • dron.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • mosur.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • ser_klim.jpg
 • skot.jpg
 • tapicer.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg
 • zielinski.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • dobrowolski.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zyczenia_b.jpg
 • zyczenia_s.jpg

Numer 03/2012

 

Redakcja: Od kiedy pełni Pan funkcję sołtysa Bolechowic.

 

Henryk Krawczyk: Już 10 lat, od 2002 roku. Red.: Co na przestrzeni tych lat zmieniło się we wsi?

 

H.K.: Mnóstwo. Jesteśmy w 100% skanalizowani, mamy lepsze drogi, do­brze oświetlone, przy drogach nowe chodniki, stadion piłkarski, nową szko­łę (a wkraczamy w II etap jej rozbudowy), wyremontowany kościół, piękną sołtysówkę, odnowione pomniki, punkt widokowy „Jurajski Raj”, wymieniać można by długo.

 

Red: Ilu mieszkańców zamieszkuje sołectwo?

 

H.K.: Zameldowanych jest 1914 mieszkańców, natomiast szacujemy, że mieszka u nas około 2500 osób.

 

Red.: Bolechowice są jedną z najbardziej rozpoznawalnych wsi Gminy Zabierzów. Jak Pan sądzi, co jest tego przyczyną?

 

H.K.: Cieszy mnie ogromnie ten fakt. Być może jest to spowodowane są­siedztwem urokliwej i chętnie odwiedzanej przez mieszkańców Krakowa Doliny Bolechowickiej, być może znanymi mieszkańcami wsi, a być może piknikami, które organizujemy corocznie od dwunastu lat.

 

Red.: Na pewno inni sołtysi zazdroszczą Panu takiej renomy.

 

H.K.: Wszystko co dobre w naszej wsi jest zasługą jej mieszkańców. Jeżeli ludziom chce się angażować w sprawy swojej wsi, pomagać w organizacji imprez, dbać o wygląd zewnętrzny obejść domowych, o czystość nasze­go otoczenia to na efekty nie trzeba długo czekać. Jako przykład inicjatywy mieszkańców z ostatniej chwili podam fakt założenia z pomysłu Pani Heleny Moląg, Klubu Seniora w naszej wiosce. Kilkadziesiąt osób deklaruje już chęć wspólnego w nim działania.

 

Red.: W pierwszym numerze „Gońca” pytaliśmy Pana o tegoroczny Piknik Ekologiczny. Czy wiadomo już coś więcej o artystach, którzy na nim wystąpią?

 

H.K.: Jak pamiętam powiedziałem wtedy, że czytelnicy dowiedzą się o tym z plakatów, ale nie mogąc odmówić zacnej prasie lokalnej, uchylę rąbka tajemnicy. Trwają rozmowy finalizujące występy, w sobotę 14 lipca Gosi Andrzejewicz, a w niedzielę 15 lipca Czerwonych Gitar.

 

Red.: To wspaniale. Zatem spotkamy się na XII Ekologicznym Pikniku w Bolechowicach w podanym terminie.

 

H.K.: Tak. Serdecznie zapraszam i przypominam, że w sobotę odbędzie się coroczna akcja krwiodawstwa, do udziału w której zapraszam szczególnie. Tego też dnia odbędzie się ekologiczna impreza turystyczna połączona ze sprzątaniem Doliny Bolechowickiej czyli II Ekologiczny Rajd Po Dolinie Bolechowickiej organizowany przez nas wspólnie ze stowarzyszeniem Homini et Terrae.

 

Red.: Dziękujemy za zaproszenie i na pewno Was odwiedzimy.

 

W Zelkowie, tradycyjnie z okazji Dnia Kobiet miało miejsce wyjątkowe spotkanie mieszkanek tej pięknej miejscowości. Uroczystość, na którą przybyło ponad sto dwadzieścia Zelkowianek, została przygotowana przez sołtysa Zelkowa, Andrzeja Krawczyka i Radę Sołecką. Spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, starosta powiatu krakowskiego, Józef Krzyworzeka, wójt gminy Zabierzów, pani Elżbieta Burtan, zastępca wójta Wojciech  Burmistrz, Kazimierz Czekaj radny sejmiku samorządowego, dyrektorka Centrum Kultury w Zabierzowie, Jolanta Żebrowska-Sibila oraz Maria Czekaj, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Zelkowie.

 

Na początku spotkania Zelkowianki usłyszały piękne życzenia od pana Sołtysa oraz Gości. Oprawę artystyczną wieczoru zapewnił zaprzyjaźniony zespół folklorystyczny Toporzanie z Tenczyna, zabawiający gości występami tanecznymi, śpiewkami i okolicznościowymi wierszami.

Zelkowianki zostały podjęte lokalnymi przysmakami, w tym legendarnym sernikiem zelkowskim. Niespodzianką wieczoru był wspaniały tort w kształcie żyrafy ufundowany przez pana Józefa Kruka.

Zaproszone Panie przez całą uroczystość obsługiwane były z wielką atencją przez męską część Rady Sołeckiej a na zakończenie spotkania każda z Pań dostała piękną różę i słodki upominek.

 

 

Miłosława Nizińska

Obsługa inwestora w klasie „A” i wyróżnienie Gminy Zabierzów w kategorii audyt elektroniczny to wyniki tegorocznego badania atrakcyjności gmin progresywnych, przeprowadzonym przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych

przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem badań, przeprowadzonych na 432 samorządach, w tym Gminie Za­bierzów, wytypowanych na podstawie rankingów Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, była ocena jakości obsługi inwestorów w gminach i wytypowanie jed­nostek samorządu terytorialnego wyróżniających się pod względem jakości ich obsługi. W badaniu została wykorzystana metoda tzw. tajemniczego klienta, poprze­dzona analizą danych zastanych i audytem stron internetowych. W audycie serwisów informacyjnych wzięto pod uwagę 11 kryteriów, wśród których wyróżnić można m.in. istnienie anglojęzycznej wersji strony gmi­ny, łatwość odszukiwania danych kontaktowych do urzędu czy dostępność i nformacji o wolnych terenach inwestycyjnych. W badaniu elektronicznym posłużono się zapytaniami w języku polskim i angielskim, dotyczącymi pre­ferencji podatkowych dla przedsiębiorców oraz ofert inwestycyjnych. Na podstawie oceny witryn internetowych oraz nadesłanych odpowiedzi na elektroniczne zapytania, został stworzony ranking obsługi klienta. Wszystkie badane gminy zostały ocenione a następnie przydzielono im klasy od „A” (najwyższa) do „F” (najniższa). Poziom obsługi inwestora w Gminie Zabierzów zyskał ocenę bardzo dobrą i klasę A w rankingu. Gmina została również wyróżniona w kategorii audyt elektroniczny za udzielenie odpowiedzi w języku angielskim, co uczyniło jedynie 10 sa­morządów spośród 432 objętych badaniem.

 

Małgorzata Tomczyk

Od niedawna większość wirtualnych panoram Gminy Zabierzów można oglądać w internetowej, darmowej aplikacji Google Earth, która umożliwia oglądanie zdjęć satelitarnych i lotniczych dowolnie wybranego miejsca na kuli ziemskiej. Panoramy pochodzą z wirtualnego spaceru po Gminie Zabie­rzów. Jesteśmy przekonani, że jest to niezwykle atrakcyjna forma promocji naszej Gminy. Dzięki aplikacji Google Earth coraz więcej osób będzie mogło zobaczyć najciekawsze miejsca Gminy Zabierzów, zabytki, wnętrza kościo­łów czy rezerwaty przyrody z zupełnie nowej perspektywy. Każda panorama oznaczona jest czerwonym symbolem “360”. Wystarczy kliknąć, aby zoba­czyć panoramę z tego miejsca. Aplikacja stanowi duże ułatwienie, zwłaszcza dla osób planujących odwiedzić Gminę Zabierzów.

 

Pełna wersja wirtualnego spaceru po Gminie Zabierzów znajduje się na stronie www.zabierzow.org.pl

 

Zespół ds. Promocji, Turystyki i Współpracy Referat ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów

 

8 marca b.r. odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie­dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tym roku do finału gmin­nego przystąpiło 32 uczestników. Rywalizacja została rozegrana na podstawie ogólnopolskiego regulaminu, a w komisji której tradycyjnie już przewod­niczył wieloletni pedagog Stanisław Baranowski – prezes OSP Radwanowice, zasiadali członkowie strażackich jednostek: prezes gminny OSP Marcin Cieślak oraz dh. Przemysław Sitarski, Katarzyna Glanowska oraz Ignacy Dziedzic. Sekretariat prowadziła dh Aleksandra Wojdyła.

 

Kontynuujemy temat związany z reorganizacją dotychczasowych za­sad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy. Przypomnijmy, że wspomniane zmiany są związane z wprowadza­niem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i po­rządku w gminach.

 

Na wstępie warto zaznaczyć, że dotychczasowe zasady działania w tym sektorze ulegają znacznej reorganizacji. W myśl nowej ustawy za gospodarkę odpadami komunalnymi odpowiadać będzie od tej pory gmina. Firmy, które w jej imieniu zajmą się odbiorem odpadów, będą wykonywały zadania zlecone według szczegółowych wytycznych.

Wybór firm odbywać się będzie na zasadach przetargu, a specy­fikację istotnych warunków zamówienia określi wójt gminy. Zostaną w niej opisane wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych do regionalnych instalacji przetwarzających lub składują­cych wspomniane odpady,  rodzajów odpadów komunalnych odbiera­nych selektywnie od właścicieli nieruchomości, standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony środowiska, obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem oraz szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady ko­munalne od właścicieli nieruchomości.

Ogłoszenie przetargów na świadczenie omawianych usług w Gminie Zabierzów będzie miało miejsce w pierwszej połowie roku następnego, tak by do 1 lipca 2013 r., a zatem do chwili wejścia w życie rozporządzeń ustawy, zostały podpisane wszystkie umowy na odbiór odpadów komu­nalnych. Warto dodać, że według planu nasza Gmina, jako jednostka samorządowa z liczbą ludności powyżej 10 tys., zostanie podzielona na kilka sektorów-obszarów. Na odbiór odpadów z każdego z nich zostanie ogłoszony oddzielny przetarg.

Kolejna zmiana dotyczy zasad przyznawania zezwoleń na prowa­dzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komu­nalnych. Do 1 lipca 2013 r. wygasną wszystkie koncesje udzielone dotychczas firmom w tym sektorze.  Zastąpi je wpis do rejestru działalności regulowanej, którego dokona wójt gminy prowadzący rejestr. Firma, która zdecyduje się na wpis – pozwoli to na działalność na ob­szarze gminy, w której dokonana zostanie rejestracja – będzie musiała spełnić wymogi określone przez radę gminy w drodze uchwały. Podjęcie odpowiedniego rozporządzenia powinno nastąpić do końca bieżącego roku - w tej kwestii nie przewidziano rewolucyjnych zmian.

 

Wpis do rejestru odbędzie się po przedłożeniu w Urzędzie Gminy Zabierzów odpowiedniego wniosku przez firmę starającą się o zezwole­nie. Zgodnie z ustawą, procedura wpisu wiąże się także z uiszczeniem jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 2000 zł.

Na koniec kilka słów o uczestnictwie firm w kontroli nad procesem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Nowa ustawa zobowiązuje przedsiębiorców, którzy podpiszą odpowiednie umowy z gminą, do składania kwartalnych sprawozdań przedkładanych wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, któ­rego dotyczą. Raporty będą zawierać: informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, informacje o masie odpadów komunalnych ulegających bio­degradacji, liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebra­ne odpady komunalne oraz wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

 

Według ustawodawcy, firmy prywatne mają do odegrania w nowym, zreorganizowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, bardzo istotną rolę. Wiąże się to ze sporą odpowiedzialnością – za nie­wywiązywanie się z postanowień umowy grożą kary finansowe. Z drugiej strony ustawa przewiduje także sankcje dla gmin niewłaściwie wypełnia­jących jej postanowienia. Fakt ten zapewne zbliży stanowiska przedsię­biorców i samorządowców. 

 

Red.

 

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy inter­weniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

 

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bli­skimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedy­nym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

 

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypad­kach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowni­czym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i pamiętajcie że dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

22 marca br. w „Sołtysówce” w Bolechowicach odbyło się zebranie grupy założycielskiej Klubu Seniora. Ponad dwudziestu, chętnych do wspólnego działania, mieszkańców Bolechowic  zadeklarowało chęć zrzeszenia się w nowopowstającym Klubie Seniora i wybrało na przewodniczącą Klubu pomysłodawczynię - Panią Helenę Moląg. Gratulujemy chęci działania i z całą redakcją Gońca Zabierzowskiego będziemy kibicować działalności Klubu.

 

Red.

 

Przekaż 1% swojego podatku biednym zwierzakom Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dziękuje za darowizny przekazane podczas rozliczania się z podatków za 2010 rok. Również w tym roku zachęcamy Państwa do przekazania bezdomnym zwierzętom swoje­go 1 %. Uzyskane pieniądze zostaną wykorzystane na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku. Wesprzeć schronisko mogą podatnicy składający zeznania podatkowe PIT: 28, 36, 36L, 37, 38.  Aby przekazać KTOZ 1% swojego podatku trzeba wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT­37, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy OPP). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Spra­wiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. KTOZ jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zgromadzone w ten sposób środki są przeznaczane na pomoc bezdomnym, cierpiącym zwierzętom. Państwa darowizna, to dla Nich jeden z niewielu powodów do merdania ogonem, mruczenia…

 

Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku dla Krakowskie­go Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a nie wiesz jak to zrobić, lub masz jakieś wątpliwości - zadzwoń do siedziby KTOZ. Pracownicy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania oraz rozwieją wszelkie wątpliwości.

 

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 31-019 Kraków, ul. Floriańska 53, tel. 12 421 77 72 lub 12 421 26 85

Udział w podatku dochodowym, który stanowi dochód budżetu pań­stwa, jest jednym z głównych dochodów jednostek samorządu terytorial­nego, w naszym przypadku gminy Zabierzów. Niestety podatek zapłacony przez wiele osób zamieszkujących naszą gminę, nie będzie miał możliwości wrócić i zasilić budżet, z którego wybudujemy nowe drogi, chodniki, rozbu­dujemy sieć kanalizacyjną itd. Dlaczego?

 

Podstawowym dochodem własnym gminy jest podatek od nierucho­mości oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody stanowią zdecydowaną mniejszość. Dlatego tak duży nacisk gmina kładzie na to, aby wszyscy mieszkańcy byli świadomi gdzie trafiają ich podatki.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłada, iż powin­niśmy rozliczać się z Urzędem Skarbowym zgodnie z miejscem zamieszka­nia na ostatni dzień roku.

Meldunek nie jest wcale potrzebny. Dlatego mieszkańcy gminy Zabie­rzów, którzy faktycznie zamieszkują naszą gminę, jednak wciąż z różnych przyczyn są zameldowani w innym miejscu, powinny się rozliczyć w Drugim Urzędzie Skarbowym, tam złożyć swój PIT i wskazać miejsce zamieszkania – Gminę Zabierzów.

 

To takie proste, a korzyść ogromna. Prawie 40% podatku docho­dowego płaconego przez mieszkańców gminy wraca do nich - ściślej mówiąc wraca do gminy, którą zamieszkują i pomaga finansować jej działalność i inwestycje. Te pieniądze to ok. 30% budżetu Gminy!  Dru­ga korzyść to wygoda - w razie kontroli naszego zeznania podatkowego będziemy mieli bliżej do Urzędu Skarbowego, w którym będziemy musieli poddać się kontroli.

 

Nasza Gmina z powodzeniem realizuje akcję promocyjną „Czy chcesz aby Twoje podatki wracały do Ciebie?”. I ciągle liczy na to, że kolejne osoby będą chciały, aby ich podatki finansowały przedszkola i szkoły, w których uczą się ich dzieci, chodniki i drogi, z których korzystają na co dzień, po pro­stu będą chcieli podnieść standard swojego życia w miejscu zamieszkania. To logiczne działanie, przynoszące same korzyści.

 

Gmina służy pomocą wszystkim, którzy będą mieli wątpliwości, w jaki sposób wypełnić PIT, tak by jego podatki „wróciły do niego”. Informacje można uzyskać pod nr tel. 12 283 07 41.

Dołóżmy wszelkich starań, by nasze pieniądze były wydawane tu gdzie mieszkamy, na inwestycje, które nam służą na codzień, na infrastrukturę, z której korzystamy, na oświatę, kulturę i wiele innych dóbr. Zróbmy to we własnym interesie.

 

Wojciech Wojtaszek

stacja_modlniczka.jpg