• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • biga.jpg
 • colorex.jpg
 • dron.jpg
 • familia.jpg
 • gk.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • markor.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zlotegody.jpg

Szanowna Redakcjo.
Spacerując po Zabierzowie i okolicy w ostatnim czasie kilkakrotnie spotkałem zniszczone bobrowe tamy. Miało to miejsce m.in. na potokach: Będkowskim, Kobylańskim, Kluczwodzie, jak również na wodach dopływających do nich. W jednym przypadku udało mi się porozmawiać z osobą niszczącą tamę, która stwierdziła, że zgłaszała problem do Urzędu Gminy w Zabierzowie. Na moją prośbę do Wydziału Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie o wyjaśnienie, otrzymałem pismo, którego treść cytuję poniżej. Proszę Redakcję o upublicznienie tej odpowiedzi celem upowszechnienia wiedzy o stanie prawnym w tej sprawie.

Zabierzów, 23.01.2020 r. OŚ.1431.2.2020.LG

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji.

W odniesieniu do otrzymanego pisma w sprawie niszczenia przez mieszkańca miejscowości Brzezie tam zbudowanych przez bobry na rzeczce Kluczwoda, informuję, że właściwym organem do wydawania zezwoleń na ew. likwidację przedmiotowych tam bobrowych nie jest Wójt Gminy Zabierzów, lecz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ).

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55), regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów. Zatem niszczenie tam bobrowych (i żeremi) jest bez tego zezwolenia zabronione, stanowiąc wykroczenie, o którym mowa w art. 131 pkt 14 ww. ustawy. Osoba zamierzająca likwidować tamy bobrowe może uzyskać zezwolenie w tej sprawie po złożeniu wniosku do RDOŚ.

Z powyższego wynika, że kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu albo grzywny.

/Podkreślenie moje/

Zgodnie z art. 132 ustawy o ochronie przyrody, orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127 i 131 ww. ustawy, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1120), gdzie właściwym organem do przyjęcia powiadomienia jest Policja.

BR

Zniszczone bobrowe tamy:

listy

stacjakontroli.jpg