• alles.jpg
 • alux.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • baks.jpg
 • biga.jpg
 • dron.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • mosur.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • ser_klim.jpg
 • skot.jpg
 • tapicer.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg
 • zielinski.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • dobrowolski.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zyczenia_b.jpg
 • zyczenia_s.jpg

Numer 08/2014

Bezpłatne podręczniki

Nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – to główne zapisy tzw. ustawy „podręcznikowej” z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). Zmiany wprowadzane będą sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Docelowo, w 2017 r. – z punktu widzenia rodziców – podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne. Zgodnie z zapisami ustawy wyposażenie uczniów klas I- III szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej (elementarz), zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Ustalenie innego podręcznika, niż zapewniony przez Ministra Edukacji Narodowej wymaga zgody organu prowadzącego szkołę, który w takim przypadku pokrywa koszty jego zakupu. Nowa ustawa wprowadza też dotację celową dla szkół na wyposażenie uczniów podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, w materiały ćwiczeniowe dla klas I- VI szkół podstawowych i klas I- III gimnazjów, dla szkół ogólnych i artystycznych. Ustawa modyfikuje również warunki dopuszczania do użytku szkolnego podręczników poprzez wprowadzenie zakazu zamieszczania w nich ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania w egzemplarzu pod-ręcznika. Wszystko po to, aby mógł on być przeznaczony do wieloletniego użytku. Nowe przepisy zakazują także zamieszczania w podręczniku odesłań i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. Wprowadzony jest także wymóg, aby szkolny zestaw podręczników obejmował po jednym podręczniku do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie (przewidziane są wyjątki od tej zasady). Pełna informacja na temat zmian wprowadzonych ustawą, jest na stronie internetowej www.naszelementarz.men.gov.pl.

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015, będzie przyznawana uczniom rozpoczynającym naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum), w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Pomocy udziela się w/w uczniom:

- pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 539 zł netto,
- pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach losowych i innych szczególnych, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do wysokości 5% uprawnionych do pomocy,
- uczniom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym. Pomoc przysługuje też uczniom klas IV i V szkół podstawowych i I- III gimnazjów, którzy posiadają orzeczenie o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

- rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
- nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon,
- oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”,
- w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Stypendium socjalne

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dla uczniów z terenu gminy Zabierzów. Stypendium przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 456 zł netto miesięcznie. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2014 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (budynek gimnazjum- wejście od strony stadionu sportowego) pokój nr 5. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może złożyć:

- rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
- pełnoletni uczeń.

Nowy sprawdzian szóstoklasisty

W roku szkolnym 2014/2015 zmieniają się zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty. W 2015 roku sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa) i składa się z 2 części: I część język polski i matematyka (80 min.) o godzinie 9.00, II część z języka obcego (45 min.) o godzinie 11.45. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już na swojej stronie internetowej informator, który zawiera podstawowe zasady organizacji i przebiegu sprawdzianu, akty prawne z tym związane oraz wymagania dla poszczególnych zadań. Informator został ogłoszony również w językach mniejszości narodowych, językach mniejszości etnicznych oraz w języku regionalnym nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub regionalnym. Język obcy po raz pierwszy będzie na sprawdzianie. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego. Od 2015 roku będą na nim podane cztery wyniki wyrażone w procentach:

• ogólny z części I,

 - szczegółowy z języka polskiego,
 - szczegółowy z matematyki,

• z języka obcego (część II). Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli za zadania matematyczne zdobędzie 16 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska 73%. Rezultat sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej. Jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w kwietniu, to zdaje go w terminie dodatkowym ogłoszonym przez dyrektora CKE- 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek). Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej. Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkiem ucznia i jednocześnie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl

Janina Wilkosz Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

Oficjalnie produkcję modelu 911 Porsche rozpoczęło w 1964 roku, a pierwsze wzmianki w dokumentacji technicznej Ferdynanda Porsche pojawiły się już w 1959 r. 911. była następcą modelu 356, po raz pierwszy została pokazana Światu na salonie samochodowym we Frankfurcie w 1963

r. Zaprezentowany egzemplarz pod maską posiadał makietę silnika, prawdziwy sześciocylindrowy, dwulitrowy motor typu boxer, chłodzony powietrzem trafił do 911. w lutym 1964 roku. Rozwijał moc 130 KM, pozwalał rozpędzić to lekkie auto do 210 km/h, a pierwsza setka pojawiała się na liczniku po 9,1 sek. Gdyby nie protesty Peugeota, który miał wyłączność na stosowanie we Francji trzycyfrowego oznaczenia modeli z zerem w środku, nowy model Porsche nazywałby się 901. Z takim oznaczeniem zostały wyprodukowane 82 sztuki, później nazwę zmieniono. Mocny silnik umieszczony za tylną osią, oraz tylny napęd sprawiał nieco trudności podczas szybko pokonywanych zakrętów i potrafił zaskoczyć niejednego kierowcę. Z tego powodu postanowiono zmodyfikować zawieszenie powiększając o 60mm rozstaw osi. Do oferty trafił model 911S (160KM), a także wersja nadwozia Targa. Stopniowo zwiększano pojemność silnika, najpierw do 2,2 litra, przez 2,4 l (190KM), kończąc na 2,7 l o mocy 210 KM w modelu Carrera RS. W 1973 roku na rynek została wprowadzona najdłużej produkowana odmiana 911-nastki – typ 930. W tej generacji po raz pierwszy zastosowano oznaczenie 911 Turbo, z silnikiem turbodoładowanym o pojemności 3 litrów i mocy 260KM. W cztery lata po debiucie modelu 930 na rynku ukazały się odmiana Super Carrera (SC) z wolnossącym, 3 litrowym silnikiem o mocy 180KM, oraz wersja 3,3 litra o mocy 300KM. W 1984 roku pokazano mocno sportowy model Porsche 959 z wieloma nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi tj. nadwozie z aluminium i kevlaru, a także silnik doładowany dwoma turbosprężarkami, z których jedna (mniejsza) zasilała tylko trzy cylindry przy niskich obrotach, a druga dołączała się przy wyższych, zasilając wszystkie cylindry. Dzięki takim rozwiązaniom silnik rozwijał moc 450KM, przez co bardzo lekki samochód rozpędzał się do setki w 3,6 sek, a wskazówka prędkościomierza kończyła swoją pracę przy 300. Kolejna generacja (1989-93) to oznaczenie 964 w której nadwozie zostało pozbawione chromu, na tylną klapę trafił elektrycznie wysuwany spojler, do wyposażenia dodano ABS, poduszki powietrzne, a także napęd na cztery koła (Carrera 4). W rok po premierze wprowadzono do oferty model Carrera 2 z napędem na tył. Wszystkie odmiany Carrera dostępne były z 3,6 litrowymi silnikami o mocy 250 koni (Carrera RS – 260 KM, 911 Turbo – 330 i 360 KM). Ostatnią odmianą z silnikiem chłodzonym powietrzem jest odmiana 993 (1993-98), z kilku bardzo szybkich wersji na uwagę zasługują w szczególności 911 Turbo S o mocy 424 KM, oraz wyczynowe modele 911 GT3 360KM oraz 911 GT2 430KM (tzw. „widow maker”). Wraz z pojawieniem się odmiany 996 (1998-2004) rozgorzała krytyka na temat rezygnacji z okrągłych reflektorów z przodu, a także zastosowania silnika chłodzonego cieczą, o mniej rasowej, cichszej pracy. Zadaniem dla tej bardzo nowoczesnej i przyjemnej w prowadzeniu odmiany było pozyskanie nowych klientów i to się udało. Dla tych, którzy pragnęli mocnych wrażeń przygotowano wersję GT3 (381 KM) oraz GT2 z ceramicznymi hamulcami (483 KM). W 2004 roku wróciły okrągłe reflektory (model 997), montowane turbosprężarki posiadały zmienną geometrię łopatek, a automatyczne skrzynie były konstrukcjami dwusprzęgłowymi. Obecnie Porsche oferuje odmianę 991, która jest dużo bardziej sportowa i dużo bardziej komfortowa od swojego pierwowzoru oferowanego 50 lat temu. Jedno jest pewne, pierwsza czy ostatnia wersja to urzeczywistnienie pasji ich twórców, niezapomniane wrażenia z jazdy, prestiż i sylwetka, której nie sposób pomylić z jakąkolwiek inną marką.

Łukasz Zadęcki, foto: www.highmotor.com

Nadeszły gorące dni. Wkoło zielono, wszystko kwitnie. Koniec szkoły. Okres urlopowy. Sznury samochodów pełne ludzi i walizek. Pod bramą schroniska, jak co roku, czekają porzucone kolejne psy „przyjaciele”. W powietrzu unosi się hasło - nadeszły wakacje! Junior dowiedział się o „wakacjach 2014”, kiedy obudził się na betonowym chodniku pod schroniskową bramą. Porzucony wraz z mamą i dwójką rodzeństwa czekał tam na litość. Zdrowe szczeniaki szybko znalazły dom. Junior z mamą pozostają w schronisku do dziś. Mały był bardzo zaniedbany i zarobaczony, biegunka spowodowała znaczne odwodnienie i osłabienie. Prawdopodobnie w wyniku ogólnego zaniedbania Junior cierpi na wypadanie odbytu. Junior ma specjalistyczną dietę. Już 3 razy miał zakładane szwy - ale to działanie doraźne. Wymaga profesjonalnej opieki, częstych wizyt kontrolnych i w razie konieczności interwencji chirurgicznej. Koniecznym rozwiązaniem, aby nie poddawać Juniora eutanazji, jest operacja skrócenia jelita cienkiego. W obecnym stanie pies nie tylko cierpi, ale i nie ma szans na dom adopcyjny - bo kto zechce zwykłego, szarego Juniora z jego wadami, kiedy świat pełen jest zdrowych, pięknych szczeniąt? Chcemy zapewnić małemu Juniorowi pełną diagnostykę, operację i leczenie. Potrzebne są fundusze na karmę i suplementy.

Jeśli chcesz wesprzeć Juniora, możesz dokonać wpłaty z tytułem „dla Juniora” na konto fundacji 54 1020 5226 0000 6602 0382 1873

Fundacja Centaurus, ul. Borelowskiego 53/2, 1-678 Wroclaw www.psy.centaurus.org.pl e-mail: psy centaurus.org.pl

12 lipca 2 014r. na Orliku w Zabierzowie, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa uroczyście rozpoczął „Wakacje z piłką nożną”. Jest to druga edycja projektu, w ramach którego blisko 7000 zawodników w wieku 10-13 lat rozegra 170 lokalnych turniejów piłkarskich. Wyłonią one finalistów, którzy zagrają w Wielkim Finale Małopolski.

„Wakacje z piłką nożną” to nie tylko oferta aktywnego wypoczynku i zabawy dla najmłodszych. Podczas turnieju dzieci uczą się rywalizacji w duchu Fair Play oraz mają okazję rozpocząć swoją piłkarską karierę. Podczas uroczystego otwarcia rozgrywek obecny był zastępca wójta Wojciech Burmistrz oraz radny Jerzy Kowalik. Marszałek Marek Sowa uhonorował przy tej okazji pięciu medalistów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej z 1974r.- Antoniego Szymanowskiego, Adama Musiała, Kazimierza Kmiecika, Marka Kusto oraz Zdzisława Kapkę.

Małopolskie rozgrywki zostały zainaugurowane w Zabierzowie na Orliku przy szkole podstawowej. W zabierzowskiej edycji projektu udział wzięły cztery drużyny: Kmita Zabierzów, Orlik Zabierzów, Wisła Rząska oraz Topór Aleksandrowice. Zwyciężyła drużyna Kmity Zabierzów i awansowała do dalszej fazy rozgrywek na szczeblu powiatowym.

Tekst i zdjęcia: W. Wojtaszek

Z przyjemnością informuję, że gmina Zabierzów została wyróżniona za zaangażowanie w rozwój oświaty i aktywne wspieranie szkół na swoim terenie, w przygotowaniu ich do efektywnego wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Szkoły z naszego terenu wzięły udział w ogólnopolskim programie Aktywna Edukacja, który był realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Wyróżnione szkoły to: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie oraz Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie.

Janina Wilkosz

W niezwykle cenne urządzenie do ratowania życia ludzkiego został wyposażony Ośrodek Sportowo Rekreacyjny. Defibrylator AED – bo o nim mowa – został zakupiony z funduszy otrzymanych od Kraków Airport w ramach konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”. To pierwsze tego typu urządzenie w ogólnodostępnym miejscu w Zabierzowie. Defibrylator to sprzęt medyczny, który w przypadku zatrzymania akcji serca pozwala udzielić pomocy choremu nawet przez osoby bez profesjonalnego medycznego wykształcenia. W trakcie użytkowania defibrylatora pojawiają się polecenia głosowe oraz podpowiedzi graficzne prezentowane na wyświetlaczu. Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym serce przestaje pracować w prawidłowy sposób, czego wynikiem jest ustanie krążenia krwi oraz niedotlenienie organizmu człowieka. W następstwie czego po upływie około czterech minut dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym. Nagłe zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia i to zarówno w pracy, w autobusie jak i na dworcu. W odróżnieniu od zawału, któremu towarzyszy ostry ból w klatce piersiowej, u osoby z NZK zanika oddech i regularny puls, poszkodowany traci przytomność. Od momentu wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia z upływem każdej minuty szanse na uratowanie człowieka spadają o 7 do10 proc. Ofiara zatrzymania akcji serca, ma tylko 5 proc. szans na przeżycie. Jeżeli zostaną podjęte zabiegi ratunkowe, szanse wzrastają trzykrotnie. Jeśli w pobliżu miejsca wypadku znajdzie się defibrylator i zostanie prawidłowo użyty, szansa na uratowanie życia ludzkiego sięga 70 proc. Defibrylatory to urządzenia, które przywracają normalną pracę serca, przepuszczając impuls elektryczny o odpowiednim natężeniu przez mięsień sercowy. Defibrylator AED kosztował 6500 zł. W całości został sfinansowany przez Kraków Airport w ramach konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”. Urządzenie znajduje się na pływalni Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w dyżurce ratowników. Ci ostatni mają nadzieję, że nigdy nie zajdzie konieczność użycia defibrylatora, a każdy użytkownik basenu będzie się tutaj czuł komfortowo, bezpiecznie i zdrowo.

Tekst: OSR Zabierzów, foto: W. Wojtaszek

14 lipca 2014. w Sali Konferencyjnej Ufficio Primo w Warszawie, odbyła się jubileuszowa gala Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Z tej okazji, postanowiono wyróżnić najlepsze gminy i miasta ostatniego dziesięciolecia. Najlepszą gminą X-lecia w Polsce została gmina Zabierzów, a Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan odebrała z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka specjalne wyróżnienie.

W dniach 27-29 czerwca w Żywcu odbyła się kolejna runda Grand Prix Polski oraz Drużynowych Mistrzostw Polski – 2014 w łucznictwie. Bardzo udanie startowały łuczniczki ULKS „GROT” Zabierzów.

Po kwalifikacjach Karina Lipiarska była 2-ga. W eliminacjach bezpośrednich w systemie pucharowym pokonała wszystkie zawodniczki uzyskując komplet punktów i zajmując tym samym pierwsze miejsce. To dało jej kwalifikacje do reprezentacji na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Echmiadziń /Armenia/ w drugiej połowie lipca. Odmłodzony skład łuczniczek GROTA z debiutantkami Ewą Ramut i Zuzanną Kulig zajął trzecie miejsce pokonując zespół łuczniczek Obuwnika Prudnik i Resovii Rzeszów. Po piątej rundzie zespół Grota Zabierzów zajmuje 4-te miejsce w ekstralidze łuczniczej.

Jurajska Izba Gospodarcza, Gospodarstwo Rybackie „Dolina Będkowska”, Stowarzyszenie Homini et Terrae oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, jako organizatorzy rodzinnej imprezy plenerowej pod nazwą „II Małopolskie Święto Pstrąga”, zapraszają Koła GospodyńWiejskich i Kluby Seniora działające na terenie Gminy Zabierzów do wzięcia udziału w naszej imprezie, która odbędzie się w dniu 13 września (sobota), w godzinach 13,00 – 16,00 na terenie gospodarstwa rybackiego „Dolina Będkowska” w Kobylanach.

Wieść o Zespole Teatralno – Satyrycznym „Żyj z humorem” Klubu Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa przekroczyła już nie tylko granice naszej gminy, ale ostatnio nawet granicę ze Słowacją. Otóż Starosta Hrustina Frantisek Skapec zaprosił nas na obchody „Dni Hrustina” 12 lipca br. Jechaliśmy w deszczu, ale nie martwiliśmy się tym zbytnio, gdyż jesteśmy przekonani, że Klubowi Seniora zawsze w odpowiednim momencie zaświeci słońce.

Tak było i tym razem. Słoneczko towarzyszyło nam przez cały czas naszego pobytu w Hrustnie. Przyjęto nas z iście słowiańską gościnnością, a z naszej strony były kwiaty dla żony Starosty od sołtysa Zabierzowa, list gratulacyjny wraz z upominkami dla Starosty od Wójta Gminy Zabierzów, a od Klubu Seniora domowe ciasta i nasz występ wokalny. Wystąpiliśmy w barwnych strojach regionalnych i chyba całkiem nieźle zaśpiewaliśmy trzy polskie piosenki, a czwarta była niespodzianką, jak to zresztą zapowiedział Jerzy Dąbrowski – koordynator i członek naszego Zespołu. Ta orawska piosenka zaśpiewana była przez nas po słowacku, co wywołało ogólny aplauz, śpiewano ją razem z nami, gdyż jak widać jest to piosenka bardzo popularna w tej części Słowacji. Spoza sceny wyłonił się nagle słowacki akordeonista, który nam przygrywał. Na zakończenie naszego występu podziękowałam po słowacku za zaproszenie, życzyłam wszystkim
zdrowia, szczęścia i dobrego humoru a także zaprosiłam do Zabierzowa na Dzień Seniora.

Na scenie prezentowane były różne gatunki muzyki i śpiewu, odpowiednie dla każdego pokolenia, w rytm których, jak zwykle nasze seniorki pierwsze rwały się do tańca. Organizowane były różne konkursy m.in. przeciąganie liny, w którym to konkursie brały udział nasze trzy panie seniorki i jeden senior. Zadbano również o oryginalny poczęstunek, była kwaśnica i gulasz z dziczyzny i inne regionalne potrawy. W tak miłej atmosferze czas szybko upływa, zatem i my śpiewem „do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia” pożegnaliśmy się z gospodarzami uroczystości oraz z publicznością i wyruszyliśmy ukontentowani w drogę powrotną. Wizyta ta z pewnością pozostanie na długo w naszej pamięci.

Barbara Golińska

od_zmierzchu.jpg