• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

„Jak działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Zabierzów”

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom cywilizacyjnym, a w szczególności:

    - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych,
    - Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia, a także przemocy,
    - Prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,
    - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
    - Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
    - Współpraca z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy tworzeniu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
    - Prowadzenie zajęć warsztatowych umiejętności rodzicielskich,
    - Prowadzenie grup wsparcia w tym dla rodziców dzieci z grupy szczególnego ryzyka,
    - Dyżur prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty,
    - Poradnictwo i konsultacje w punktach konsultacyjnych,
    - Zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami,
    - Organizacja i dofinansowanie szkoleń, superwizji, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z osobami współuzależnionymi i rodzinami osób z problemem,
    - Współpraca z policją, sądem rodzinnym i dla nieletnich oraz kuratorami sądowymi w zakresie resocjalizacji osób z objawami demoralizacji i niedostosowania społecznego,
    - Podejmowanie działań związanych z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii,
    - Opiniowanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli zasad obrotu tymi napojami,
    - Współpraca z urzędem pracy w zakresie aktywnych strategii zapobiegania bezrobociu i tworzeniu miejsc pracy – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, planowania przyszłości, wykorzystywania własnego potencjału oraz włączenie się w realizowanie strategii pomocowych.

Odbiorcami działań Komisji są:

    - rodzice, dzieci i młodzież oraz inne osoby dorosłe, w szczególności przejawiające dysfunkcjonalność w sferze psychicznej, społecznej, interpersonalnej,
    - bliscy osób dotkniętych uzależnieniem,
    - osoby stykające się zawodowo z osobami z grup wysokiego ryzyka (lekarze, psychologowie, nauczyciele, pedagodzy, duchowni, pracownicy socjalni, instruktorzy sportowi, animatorzy kultury i inni).

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w tym narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, ma na celu opóźnienie inicjacji narkotykowej, promocję zdrowego stylu życia, zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i innych uzależnień.

Komisja diagnozuje i aktualizuje problemy związane z zagrożeniem uzależnieniem, modyfikuje programy profilaktyczne i dostosowuje je do zdiagnozowanych potrzeb.

Kolejnym etapem działania jest stworzenie dostępnej dla zainteresowanych mapy zajęć pozalekcyjnych w szkołach i innych placówkach np. świetlicach środowiskowych, pomoc w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, planowanie i realizacja programów i zajęć informacyjno - edukacyjnych wczesnej interwencji, na wszystkich poziomach szkół, dla rodziców i członków rodzin oraz ich monitorowanie i ewaluacja.

Ważną częścią działania Komisji we współpracy ze szkołami, jest organizacja warsztatów i szkoleń profilaktycznych dla rodziców, dotyczących w szczególności komunikacji w rodzinie, specyfiki okresu dojrzewania dzieci, rozpoznania gdy dziecko sięga po narkotyki, mechanizmu uzależnienia od narkotyków i związanych z tym zagrożeń, wspieranie rozwoju dziecka, rozmowy z dzieckiem o trudnych sprawach.

Prowadzone są też przez specjalistów zajęcia dla młodzieży jak np.: grupa rówieśnicza – presja, komunikacja, role, funkcjonowanie, agresja, asertywność – czy potrafię odmawiać?,

wybierz przyszłość – zajęcia dla uczniów gimnazjów przygotowujące do wyboru szkoły i zawodu, przemoc – gdzie się zaczyna i jak sobie z nią radzić, warsztat umiejętności społecznych, zagrożenie chorobami wirusowymi, prawne aspekty przemocy i narkomanii, mój czas wolny – zdrowe życie.

Z funduszy Komisji dofinansowane są szkolenia dla kadry pedagogicznej, pracowników socjalnych, policji, służby zdrowia, osób zajmujących się prowadzeniem zajęć profilaktycznych na terenie szkół i placówek oświatowych oraz sołectw.

Realizowane są też projekty profilaktyczne wspierające postawy dzieci i młodzieży, szkolenia lekarzy rodzinnych w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i interwencji w problemach uzależnień. Upowszechniamy informację na temat miejsc i możliwości korzystania z pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Niesiemy pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Prowadzimy terapię rodzinną, bądź udzielamy informacji na temat ewentualnych miejsc, gdzie taką terapię można odbyć i motywujemy je do podjęcia leczenia.

W siedzibie Komisji są dyżury prawnika, pracownika socjalnego, psychologa, lekarza, terapeuty. Współpracujemy z policją, sądami i kuratorami sądowymi w zakresie kierowania na leczenie, leczenia i resocjalizacji osób uzależnionych, dajemy wsparcie rodzinom w okresie leczenia uzależnionego członka rodziny, udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Istnieje wiele przykładów pokazujących w jaki sposób skuteczna i profesjonalna terapia, wspomagana samopomocową działalnością grup wsparcia, przyczynia się nie tylko do uratowania życia wielu ludziom, ale i wywołuje pozytywne zmiany związane z przezwyciężaniem bezrobocia, wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób oraz ich rodzin. Pomoc w sprawie uzależnień można uzyskać w szkołach u pedagogów szkolnych oraz w siedzibie Komisji Zabierzów ul. Cmentarna 2 tel. 12-285-20-08.

Janina Wilkosz

alsal.jpg