• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

 

Kontynuujemy temat związany z reorganizacją dotychczasowych za­sad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy. Przypomnijmy, że wspomniane zmiany są związane z wprowadza­niem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i po­rządku w gminach.

 

Na wstępie warto zaznaczyć, że dotychczasowe zasady działania w tym sektorze ulegają znacznej reorganizacji. W myśl nowej ustawy za gospodarkę odpadami komunalnymi odpowiadać będzie od tej pory gmina. Firmy, które w jej imieniu zajmą się odbiorem odpadów, będą wykonywały zadania zlecone według szczegółowych wytycznych.

Wybór firm odbywać się będzie na zasadach przetargu, a specy­fikację istotnych warunków zamówienia określi wójt gminy. Zostaną w niej opisane wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych do regionalnych instalacji przetwarzających lub składują­cych wspomniane odpady,  rodzajów odpadów komunalnych odbiera­nych selektywnie od właścicieli nieruchomości, standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony środowiska, obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem oraz szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady ko­munalne od właścicieli nieruchomości.

Ogłoszenie przetargów na świadczenie omawianych usług w Gminie Zabierzów będzie miało miejsce w pierwszej połowie roku następnego, tak by do 1 lipca 2013 r., a zatem do chwili wejścia w życie rozporządzeń ustawy, zostały podpisane wszystkie umowy na odbiór odpadów komu­nalnych. Warto dodać, że według planu nasza Gmina, jako jednostka samorządowa z liczbą ludności powyżej 10 tys., zostanie podzielona na kilka sektorów-obszarów. Na odbiór odpadów z każdego z nich zostanie ogłoszony oddzielny przetarg.

Kolejna zmiana dotyczy zasad przyznawania zezwoleń na prowa­dzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komu­nalnych. Do 1 lipca 2013 r. wygasną wszystkie koncesje udzielone dotychczas firmom w tym sektorze.  Zastąpi je wpis do rejestru działalności regulowanej, którego dokona wójt gminy prowadzący rejestr. Firma, która zdecyduje się na wpis – pozwoli to na działalność na ob­szarze gminy, w której dokonana zostanie rejestracja – będzie musiała spełnić wymogi określone przez radę gminy w drodze uchwały. Podjęcie odpowiedniego rozporządzenia powinno nastąpić do końca bieżącego roku - w tej kwestii nie przewidziano rewolucyjnych zmian.

 

Wpis do rejestru odbędzie się po przedłożeniu w Urzędzie Gminy Zabierzów odpowiedniego wniosku przez firmę starającą się o zezwole­nie. Zgodnie z ustawą, procedura wpisu wiąże się także z uiszczeniem jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 2000 zł.

Na koniec kilka słów o uczestnictwie firm w kontroli nad procesem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Nowa ustawa zobowiązuje przedsiębiorców, którzy podpiszą odpowiednie umowy z gminą, do składania kwartalnych sprawozdań przedkładanych wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, któ­rego dotyczą. Raporty będą zawierać: informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, informacje o masie odpadów komunalnych ulegających bio­degradacji, liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebra­ne odpady komunalne oraz wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

 

Według ustawodawcy, firmy prywatne mają do odegrania w nowym, zreorganizowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, bardzo istotną rolę. Wiąże się to ze sporą odpowiedzialnością – za nie­wywiązywanie się z postanowień umowy grożą kary finansowe. Z drugiej strony ustawa przewiduje także sankcje dla gmin niewłaściwie wypełnia­jących jej postanowienia. Fakt ten zapewne zbliży stanowiska przedsię­biorców i samorządowców. 

 

Red.

stacjakontroli.jpg