• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • balice.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacperek.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mm.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym przygotował i opublikował wyniki X edycji Rankingu Gmin Małopolski 2018. Gmina Zabierzów zajęła 5. miejsce spośród 179 ocenianych małopolskich gmin. Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016–2018
Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016–2018
Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2016–2018
Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r.
Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016–2018
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 – średni wynik w %
Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2018 r.
Saldo migracji na 1000 ludności w 2018 r.
Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r.
Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2018 r.

Więcej szczegółów oraz pełne wyniki rankingu można znaleźć na stronie organizatora rankingu: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/

stacja_kontroli.jpg