• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • enmax.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • hipokrates.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • neobud.jpg
 • srebrne.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg
 • wykonczenia.jpg

alicjaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. od wielu lat wykonuje inwestycje związane z doszczelnieniem systemu kanalizacji sanitarnej. Dotyczy to zwłaszcza kanalizacji sanitarnej wykonywanej w latach 90 – tych w Rząsce, Szczyglicach, Zabierzowie, Brzeziu i Ujeździe. Wysoki koszt takiej modernizacji pozwalał jedynie na modernizację niewielkich odcinków kanalizacji. Z uwagi na konieczność szybkiej eliminacji wzrostu wód infiltracyjnych odprowadzanych nieszczelną kanalizacją do aglomeracji krakowskiej, w dniu 28 luty 2017 r. złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wniosek został pozytywnie oceniony, jednak z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, w 2017 r. nie otrzymaliśmy pomocy finansowej i projekt znalazł się na liście rezerwowej.

W styczniu 2018 r. wpłynęło pismo z NFOŚiGW informujące, że w związku ze zwiększeniem puli środków, podjęte zostały kroki mające na celu zwiększenie alokacji Konkursu zamkniętego nr POIiŚ.2.3/3/2016, w ramach którego nasze Przedsiębiorstwo ubiega się o dofinansowanie projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”.

W związku z powyższym w/w projekt uzyskał status podstawowego. W konsekwencji została wszczęta wobec niego procedura oceny merytorycznej II stopnia.

W dniu 3 marca 2018 r. wpłynęło pismo z NFOŚiGW informujące, że w wyniku przeprowadzonej oceny, wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną. Tym samym podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu, a podpisanie umowy nastąpi w terminie 60 dni od otrzymania niniejszego pisma, po opracowaniu i dostarczeniu wymaganych załączników i dokumentów. Obecnie Przedsiębiorstwo opracowuje załączniki do podpisania umowy.

Pierwotnie wartość niniejszego projektu opiewała na kwotę 18,2 miliona zł netto z czego 11,6 mln zł netto stanowić miało dofinansowanie ze środków UE. Z uwagi na konieczność usunięcia z projektu zadania pn. „Zakup samochodu typu WUKO” aktualna wartość projektu wynosi 17,6 mln zł net-to a wartość ewentualnego dofinansowania to 11,2 mln zł. Pozostała kwota w wysokości 6,4 mln zł stanowić będzie wkład własny Przedsiębiorstwa w finansowaniu kwalifikowanych kosztów netto projektu. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym i w całości musi być pokryty przez nasze Przedsiębiorstwo.

W ramach Projektu zostanie wykonana renowacja ok. 16 km sieci kanalizacyjnej oraz remont 0,9 km sieci wodociągowej. Wykonana zostanie rozbudowa 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,15 km sieci wodociągowej. Planowana jest również modernizacja istniejących obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Alicja Wójcik

ena.jpg