• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp.jpg
 • biga.jpg
 • elektryczne.jpg
 • enmax.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kredyty.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sklad_blc.jpg
 • swiba.jpg
 • szumiec2.jpg
 • wwm.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • kungfu.jpg
 • mieszkania.jpg
 • mirex.jpg
 • multiagent.jpg
 • nettrading.jpg
 • praca drukarnia.jpg
 • prestige.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg

Decyzją Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XXVIII / 293/17 z dnia 31.03.2017 r. została powołana Gminna Rada Seniorów w Zabierzowie. Wykonanie Uchwały zostało powierzone Wójtowi Gminy Zabierzów. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów z dnia 27.07.2017r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie I kadencji, w dniu 28 sierpnia 2017r o godz. 13 00 w sali obrad Rady Gminy Zabierzów, budynek Gminy w Zabierzowie, ul. Rynek 1 odbyło się pierwsze posiedzenie.

Gminna Rada Seniorów wybrała ze swojego grona: przewodniczącego Andrzeja Korzyckiego z Rudawy, wiceprzewodniczących: Cecylię Chrzanowską z Zabierzowa, Janinę Łochowską z Bolechowic i sekretarza Hannę Czaję-Bogner z Brzoskwini.

Pełny skład Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie, której kadencja trwa 4 lata, liczy 18 osób, po jednej z poszczególnych sołectw Gminy Zabierzów: Jan Pawlikowski z Radwanowic, Maria Sikorska z Kobylan, Barbara Styrylska z Nielepic, Barbara Jaroń z Brzezinki, Hanna Czaja-Bogner z Brzoskwini, Zofia Olech z Aleksandrowic, Andrzej Karcz z Niegoszowic, Barbara Sendor ze Szczyglic, Jadwiga Czech z Więckowic, Jan Baran z Ujazdu, Anna Wójtowicz z Burowa, Krystyna Krawczyk z Balic, Cecylia Chrzanowska z Zabierzowa, Ewa Mirek z Pisar, Janina Łochowska z Bolechowic, Andrzej Korzycki z Rudawy, Kazimierz Krokosz z Rząski i Bogusława Kamińska z Karniowic.

Należy zaznaczyć, że zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów w jej skład wchodzi do 23 przedstawicieli seniorów po jednym z każdego sołectwa Gminy Zabierzów (5 sołectw nie zgłosiło swoich przedstawicieli).

Statut Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017r poz, 2844. Jest również dostępny do wglądu u każdego członka Rady. Gminna Rada Seniorów działa na terenie Gminy Zabierzów a zadaniem jej jest reprezentowanie interesów seniorów 23 sołectw wobec organów samorządu Gminy Zabierzów.

Gminna Rada Seniorów pełni trzy zasadnicze funkcje:

- konsultacyjną - czyli jest partnerem dla lokalnych władz w wyrażaniu opinii w przedkładanych jej sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania seniorów w społeczności lokalnej. Można tu wymienić konsultacje projektów aktów prawa miejscowego/ uchwał/,lokalnych planów / strategii rozwoju, specjalnych programów gminnych dedykowanych seniorom, proponowanych inwestycji które będą miały wpływ na życie codzienne osób starszych itp.
- doradczą – formułować własne propozycje rozwiązań w przedkładanych sprawach przez organy gminy czy też sugerować wprowadzanie korekt do propozycji przedkładanych przez organy Gminy Zabierzów,
- inicjatywną -czyli inspirowanie lokalnych władz do podjęcia nowych, konkretnych działań mających na celu podniesieniajakości życia osób starszych . Należy podkreślić, że Gminna Rada Seniorów w Zabierzowie nie może podejmować ostatecznych decyzji, ostateczna decyzja zawsze będzie należeć do właściwych organów Gminy Zabierzów, jej stanowisko zajęte w poszczególnych sprawach nie ma mocy wiążącej, nie ma osobowości prawnej, nie posiada własnych środków finansowych, jej członkowie pracują wyłącznie non-profit.

Na pierwszym roboczym spotkaniu w dniu 6.09.2017 r. ustalono, że w każdy drugi wtorek każdego miesiąca kalendarzowego o godz. 17 00 będą się odbywać posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ul. Szkolna 2, Zabierzów.

Na następnych spotkaniach planujemy wypracować harmonogram działań Rady, formę współpracy z Radą Gminy, SCKiP Gminy Zabierzów, MOPS Zabierzów / ciekawe propozycje i potrzeby inicjatywne dla seniorów/, sposób informowania społeczności o pracach Rady - stały przepływ informacji, możliwość spotkań członków Rady ze starszymi mieszkańcami całej Gminy czyli bezpośredni kontakt, sposób przyjmowania szczególnych potrzeb, zgłaszanych uwag i sugestii od starszych mieszkańców Zabierzowa.

Gminna Rada Seniorów w Zabierzowie liczy na szeroką i ciągłą z nami współpracę, mającą na celu polepszenia życia seniorów. Sposób i możliwość kontaktowania się z członkami Rady podamy do publicznej wiadomości.

Gminna Rada Seniorów w Zabierzowie

dolina.jpg