• alles.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z decyzją nr 1/2002 Zarządu Gminy Zabierzów z miesiąca września 2002. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z umową - zawieraną z każdym odbiorcą - na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

2. Rodzaj taryfy.

Taryfa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie jest taryfą niejednolitą, wieloczłonową. Zawiera ceny za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, stawki opłaty abonamentowej, stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz stawkę opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej zanieczyszczenia ścieków przemysłowych.

3. Grupy taryfowe odbiorców.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występują po dwie grupy taryfowe odbiorców odprowadzania ścieków, które obejmują gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych: Grupa W1 – gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach dwumiesięcznych. Grupa W2 - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych. Grupa S1 - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług odprowadzania ścieków rozliczani w okresach dwumiesięcznych. Grupa S2 - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług odprowadzania ścieków rozliczani w okresach jednomiesięcznych.

Grupy odbiorców wyodrębniono z uwagi na różnice w sposobie wyliczeń opłaty abonamentowej i jej wysokości. Opłata abonamentowa została skalkulowana na podstawie kosztów usługi rozliczenia i odczytu, z wyłączeniem kosztów gotowości. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek.

1. Cena wody w złotych za 1 m3.
2. Cena za odprowadzanie ścieków w złotych za 1 m3.
3. Stawka opłaty abonamentowej w złotych na odbiorcę/ 1 miesiąc.
4. Stawka opłaty abonamentowej w złotych na odbiorcę / 2 miesiące.
5. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, zgodnie z § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. „w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków”, (Dz. U. Nr 127, poz. 886).
6. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. „w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków”, (Dz. U. Nr 127, poz. 886).
7. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

5. Warunki rozliczeń z odbiorcami.

Należności za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej, określonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Opłata abonamentowa naliczana jest dla każdego odbiorcy jeden raz w każdym okresie rozliczeniowym. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest pobierana za dokonanie odbioru technicznego i przeprowadzenie prób technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług. Opłata za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest sumą opłat za przekroczenie poszczególnych dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń. Opłatę nalicza się od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie potwierdzone badaniami próby ścieków pobranych w obecności przedstawiciela dostawcy ścieków do dnia stwierdzenia zaprzestania przekraczania, na podstawie badania przeprowadzonego na pisemny wniosek dostawcy ścieków i na jego koszt.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców i standardy jakościowe obsługi odbiorców określone zostały szczegółowo w rozdziale 2 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Zabierzów”.

 

 

 

tomar.jpg