• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Bezpłatne podręczniki

Nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – to główne zapisy tzw. ustawy „podręcznikowej” z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). Zmiany wprowadzane będą sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Docelowo, w 2017 r. – z punktu widzenia rodziców – podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne. Zgodnie z zapisami ustawy wyposażenie uczniów klas I- III szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej (elementarz), zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Ustalenie innego podręcznika, niż zapewniony przez Ministra Edukacji Narodowej wymaga zgody organu prowadzącego szkołę, który w takim przypadku pokrywa koszty jego zakupu. Nowa ustawa wprowadza też dotację celową dla szkół na wyposażenie uczniów podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, w materiały ćwiczeniowe dla klas I- VI szkół podstawowych i klas I- III gimnazjów, dla szkół ogólnych i artystycznych. Ustawa modyfikuje również warunki dopuszczania do użytku szkolnego podręczników poprzez wprowadzenie zakazu zamieszczania w nich ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania w egzemplarzu pod-ręcznika. Wszystko po to, aby mógł on być przeznaczony do wieloletniego użytku. Nowe przepisy zakazują także zamieszczania w podręczniku odesłań i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. Wprowadzony jest także wymóg, aby szkolny zestaw podręczników obejmował po jednym podręczniku do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie (przewidziane są wyjątki od tej zasady). Pełna informacja na temat zmian wprowadzonych ustawą, jest na stronie internetowej www.naszelementarz.men.gov.pl.

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015, będzie przyznawana uczniom rozpoczynającym naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum), w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Pomocy udziela się w/w uczniom:

- pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 539 zł netto,
- pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach losowych i innych szczególnych, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do wysokości 5% uprawnionych do pomocy,
- uczniom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym. Pomoc przysługuje też uczniom klas IV i V szkół podstawowych i I- III gimnazjów, którzy posiadają orzeczenie o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

- rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
- nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon,
- oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”,
- w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Stypendium socjalne

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dla uczniów z terenu gminy Zabierzów. Stypendium przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 456 zł netto miesięcznie. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2014 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (budynek gimnazjum- wejście od strony stadionu sportowego) pokój nr 5. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może złożyć:

- rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
- pełnoletni uczeń.

Nowy sprawdzian szóstoklasisty

W roku szkolnym 2014/2015 zmieniają się zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty. W 2015 roku sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa) i składa się z 2 części: I część język polski i matematyka (80 min.) o godzinie 9.00, II część z języka obcego (45 min.) o godzinie 11.45. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już na swojej stronie internetowej informator, który zawiera podstawowe zasady organizacji i przebiegu sprawdzianu, akty prawne z tym związane oraz wymagania dla poszczególnych zadań. Informator został ogłoszony również w językach mniejszości narodowych, językach mniejszości etnicznych oraz w języku regionalnym nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub regionalnym. Język obcy po raz pierwszy będzie na sprawdzianie. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego. Od 2015 roku będą na nim podane cztery wyniki wyrażone w procentach:

• ogólny z części I,

 - szczegółowy z języka polskiego,
 - szczegółowy z matematyki,

• z języka obcego (część II). Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli za zadania matematyczne zdobędzie 16 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska 73%. Rezultat sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej. Jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w kwietniu, to zdaje go w terminie dodatkowym ogłoszonym przez dyrektora CKE- 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek). Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej. Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkiem ucznia i jednocześnie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl

Janina Wilkosz Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

smog.jpg